2017-11-28

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

Główny księgowy

st. ogn. Urszula Chmiel

 

 

Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych  należy w szczególności:

1)             sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)             prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)             prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)   zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)   zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)   analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5)   prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)   nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

7)   naliczanie należnych podatków od świadczeń oraz od płac;